Personligt ombud (PO) stödjer personen med psykisk funktionsnedsättning (klienten) genom att tillsammans med klienten planera, genomföra och följa upp uppdrag som definierats av klienten.
Personligt ombud ska även verka för att gruppen personer med psykiskt funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt. Personligt ombud kan sökas av den enskilde själv, eller av en annan person i samråd med personen med psykisk funktionsnedsättning.

Målgruppen för insatser av personligt ombud utgörs av personer som har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv och som har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Kommunen är huvudman för verksamheter med personligt ombud.
Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheterna med personligt ombud utifrån sitt ansvar för statsbidrag till verksamheterna. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och administrera statsbidraget.

Läs om personligt ombud på Kunskapsguiden

Läs mer om PO